Godzin
niedziela 22 kwiecień 2018


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


HYMN
LG tom II: Okres Wielkanocny I, str. 420-421; LG skrócone: Okres Wielkanocny I, str. 444-445

Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.

Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego Krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.

Gdy Noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął,
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.

Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.


PSALMODIA
Antyfony - LG tom II: IV Niedziela Wielkanocna, str. 597; LG skrócone: IV Niedziela Wielkanocna, str. 537
Psalmy - LG tom II: Niedziela IV, str. 1129-1132; LG skrócone: Niedziela IV, str. 1067-1070

1 ant. Szukajcie tego, co jest w górze, * gdzie Chrystus zasiada po prawicy Bożej. / Alleluja.

Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)

Rzekł Pan do Pana mego: *
"Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich".
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szukajcie tego, co jest w górze, / gdzie Chrystus zasiada po prawicy Bożej. / Alleluja.

2 ant. Wzeszło w ciemnościach * światło dla prawych. / Alleluja.

Psalm 112
Szczęście bogobojnego
Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wzeszło w ciemnościach światło dla prawych. / Alleluja.

3 ant. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych * i wszystko poddał pod Jego stopy. / Alleluja.

Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ef 1, 20b-23a)
Chrystus Głową Kościoła

Alleluja.
Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
(W. Alleluja)
i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, *
(W. Alleluja)
i Mocą, i Panowaniem.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
I ponad wszelkim innym imieniem *
(W. Alleluja)
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
I wszystko poddał pod Jego stopy, *
(W. Alleluja)
a Jego ustanowił Głową Kościoła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).

Ant. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych / i wszystko poddał pod Jego stopy. / Alleluja.


CZYTANIE - ROZWAŻANIE
LG tom II: IV Niedziela Wielkanocna, str. 597;
LG skrócone: IV Niedziela Wielkanocna, str. 537
Hbr 10, 12-14

Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.


RESPONSORIUM KRÓTKIE
LG tom II: IV Niedziela Wielkanocna, str. 597; LG skrócone: IV Niedziela Wielkanocna, str. 537

K.   Zmartwychwstał Pan prawdziwie. * Alleluja, alleluja.
W.  Zmartwychwstał Pan prawdziwie. / Alleluja, alleluja.
K.   I ukazał się Szymonowi.
W.  Alleluja, alleluja.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Zmartwychwstał Pan prawdziwie. / Alleluja, alleluja.


PIEŚŃ MARYI
LG tom II: IV Niedziela Wielkanocna B, str. 597;
LG skrócone: IV Niedziela Wielkanocna B, str. 538
Łk 1, 46-55

Ant. Moje owce słuchają mego głosu, * a Ja, ich Pan, znam je wszystkie. / Alleluja.

albo według skróconego wydania LG:

Ant. Mam także inne owce, * które nie są z tej owczarni, / i te muszę przyprowadzić, / i będą słuchać głosu mego, / i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. / Alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje owce słuchają mego głosu, / a Ja, ich Pan, znam je wszystkie. / Alleluja.

albo według skróconego wydania LG:

Ant. Mam także inne owce, / które nie są z tej owczarni, / i te muszę przyprowadzić, / i będą słuchać głosu mego, / i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. / Alleluja.


PROŚBY
LG tom II: IV Niedziela Wielkanocna, str. 598; LG skrócone: IV Niedziela Wielkanocna, str. 538

Można użyć krótszej formy próśb.

Bóg Ojciec wskrzesił Chrystusa z martwych i wywyższył Go po swojej prawicy. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Przez chwałę Chrystusa strzeż swojego ludu.

Ojcze sprawiedliwy, spraw, aby Twój Syn, który na krzyżu został wywyższony ponad ziemię,
- pociągnął do siebie wszystkich ludzi.
Przez chwałę Chrystusa strzeż swojego ludu.

Przez Syna, którego wywyższyłeś, ześlij Kościołowi Ducha Świętego,
- aby Kościół stał się sakramentem zjednoczenia całej ludzkości.
Przez chwałę Chrystusa strzeż swojego ludu.

Strzeż tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego,
- daj, aby przez wierność łasce chrztu osiągnęli życie wieczne.
Przez chwałę Chrystusa strzeż swojego ludu.

Przez swego uwielbionego Syna ulżyj doli biednych, wybaw uwięzionych, obdarz zdrowiem chorych,
- swoimi dobrodziejstwami przywróć światu radość.
Przez chwałę Chrystusa strzeż swojego ludu.

Ty karmiłeś naszych zmarłych Ciałem i Krwią uwielbionego Chrystusa,
- dopuść ich do udziału w Jego zmartwychwstaniu.
Przez chwałę Chrystusa strzeż swojego ludu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


MODLITWA
LG tom II: IV Niedziela Wielkanocna, str. 596; LG skrócone: IV Niedziela Wielkanocna, str. 536

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Copyright © Internetowa Liturgia Godzin